Управление
Проекти по програми на ЕС

Списък с проекти, финансирани от ЕС, в чието изпълнение и разработване съм участвала:

От 09.2011г. до 09.2013г.

Харманли

Община Харманли

Ръководител проект

Ръководство на изпълнението на проект за подкрепа организирането и провеждането на иновативно културно събитие „Харманли в песни и багри” BG161PO001/1.1-10/2010/028 по ОП „Регионално развитие 2007- 2013”, ос „Устойчиво градско развитие”

От 12.2007г. до 11.2008г.

Харманли

Община Харманли

Координатор проект

Координатор по изпълнението на проект „Стимулиране изграждането на клъстери и мрежи като двигатели за транграничното  ефективно икномикономическо развитие и кооперативни дейности”  BG2005/017-454.02.01,  по програма ФАР за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

От 06.2009г. до 05.2011г.

Харманли

Община Харманли

Външен експерт

Обучение на местната общност, фасилитиране, изграждане на МИГ,

От 12.2006г. до 06.2007г.

Харманли

Община Харманли

Ръководител проект

Ръководство изпълнението на проект „Мостовете които ни свързват” BG 2002/000-624-05.16 по програма ФАР на ЕС за трансгранично сътрудничество България-Турция 2004

От 12.2004г. до 06.2005г.

Харманли

Община Харманли

Ръководител проект

Ръководство изпълнението на проект „Културата – фундамент за трансгранично сътрудничество в рамките на обединена Европа” BG 2002/000-624-05.16по програма ФАР за трансгранично сътрудничество България- Гърция 2002