Управление
Учебници

Учебници

1. „Специализирани видове туризъм”,

в съавторство с гл.ас. Снежина Кадиева, гл.ас. Атанаска Кръстева, ас.Красимира Янчева, гл.ас. Лиляна Кожухарова, гл.ас. д-р Станислав Пляков,
изд.”Наука и икономика” при ИУ-Варна, 2011

2. „Маркетинг на туристическата дестинация в контекста на устойчивото развитие на туризма”
изд.”Стено”, 2010

3. „Маркетинг в туризма” ,
Университетско издателство „Наука и икономика”, ИУ-Варна 2010 г.
Учебникът представя фундаментални и актуални аспекти от теорията и практиката на маркетинга в туризма. Основната цел е да бъдат разгледани осъвременени или нови маркетингови концепции, средства и техники, които се разработват, развиват и налагат в условията на глобалната, динамична среда. Тенденциите в развитието на теорията на маркетинга в туризма, илюстрирани с конкретни примери и предложения за практическо приложение, са представени в тясна взаимовръзка с концепцията за социално отговорния туризъм

4. „Маркетинг на свободното време и туризма”

в съавторство със Снежина Кадиева
Изд.”Стено” Варна , 2004 г.
Учебникът е отличен за най-добра книга по маркетинг за 2005 г. от Българската асоциация по маркетинг”, Изд.”Стено” Варна , 2004 г.

5. “Лична ефективност”

в съавторство, Учебно помагало и учебник
Издателство “Славена” – Варна, 2002 г.