Управление
Публикувани статии

Устойчивото развитие на туризма в България през призмата на бъдещото членство в ЕС”, Научен доклад в списание „Управление и устойчиво развитие”, 1-2/2004, Факултет „Стопанско управление”, Лесотехнически университет, 2004 г.

Ключова детерминанта за устойчиво развитие на туристическа дестинация”, студия в списание “Икономически известия”, бр.2 – издателство на студия ИИ-БАН, ИУ-Варна, СА-Свищов, 2005 г.

 Резюме :

Устойчивото развитие на туристическата дестинация днес е необходимо, за да се представи решение за предотвратяване и отстраняване на отрицателните последствия от ускореното развитие на туризма, както и за запазване или увеличаване на конкурентоспособността и атрактивността на дестинацията. Целта на тази студия е да представи специфичен механизъм, който да се прилага при управлението на туристическата дестинация за нуждите на нейното устойчиво развитие. Този механизъм е разработен на базата на общите принципи за устойчивост и тяхното проявление по отношение на туризма и на конкретен туристически район. Ключовата детерминанта за устойчиво развитие на туристическа дестинация е изразител на незаменимия капитал обхващащ конкретни ресурси, ценности и свързани с тях компетенци и фактори, със значение за конкурентноспособността и атрактивността на дестинацията. Представеният специфичен механизъм на ключовата детерминанта предлага насоки за решаване на един от значимите проблеми днес, а именно отделяне развитието на туризма от деградиращата експлоатация на природен и социален капитал без да се лишават местното население и туристите от добър стандарт на живот и възможности за рекреация, но и бъдещите поколения от достъп до природни ресурси и социални ценности. За постигане на тази цел се решават 2 основни изследователски задачи:
• Извеждане на принципи на устойчивото развитие на туристическата дестинация;
• Определяне на ключовата детерминанта за устойчиво развитие на туристическата дестинация.