Управление
Други публикации

 

  • «Маркетинговото проучване – етап от стартирането на ресторантьорския бизнес» - Научен доклад  за Национална конференция “Българският туризъм и ориентацията на българската икономика към пазарната икономика”, ИУ-Варна 1995 г.
  • “Изключителното предложение за продажба в рекламата на хотела и ресторанта” - Научен Доклад за Международна конференция “Туристическа реклама”, Охрид, Македония, 1996 г.
  • "Казусът – съвременно средство за обучение по маркетинг и мениджмънт” и “Експерименталното обучение – пример от обучението по маркетниг на свободното време" - Научен доклад за Международна конференция “Туристическата индустрия и обучението по туризъм в навечерието на 21-ви век”, Колеж по туризъм Варна, 1999 г.
  • “Маркетинг на туристическата дестинация – съвременни аспекти”, в съавторство с гл.ас. Снежина Кадиева - Научен доклад в Сборник доклади от международна конференция “Икономиката и развитието на обществото”, посветена на 70 г. на ИУ-Варна, юни 2000 г.
  • Ново измерение на маркетинга на взаимовръзките – маркетинг обвързан с устойчивото развитие на общността / туристическата дестинация” - Научен доклад за Международна конференция “Маркетинг в туризма”, Българска асоциация по маркетинг, Варна, 2002 г.
  • „Роля и значение на природните паркове за устойчивото развитие на туристическите дестинации” - Доклад в Сборник доклади от научно-практическа конференция “60 години Природен парк “Златни пясъци”, СУ “Черноризец Храбър”, 30-31 октомври 2003 г.
  • “Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми” - Научен доклад за Научно-практическа конференция на катедра “Търговски бизнес”, юбилейна посветена на 70 години СА “Д.А.Ценов”  СА Свищов, 2006 г.
  • “Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация – на примера на община Варна” - Дисертационен труд към Икономически институт БАН, 2008 г.